Nasze sprawy

Doprowadzenie do spłaty wspólnika mniejszościowego poprzez umorzenie jego udziałów w spółce z o.o.

 • prawa naszego Klienta jako mniejszościowego wspólnika były notorycznie naruszane (m.in. poprzez brak wypłaty dywidendy oraz pozbawianie go informacji o spółce), podczas gdy wspólnik większościowy czerpał ze spółki korzyści (np. w postaci wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie),
 • celem naszego Klienta było opuszczenie spółki za spłatą odpowiadającą rzeczywistej wartości jego udziałów, na co wspólnik większościowy nie wyrażał zgody,
 • w wyniku zrealizowanych działań, udziały naszego Klienta zostały umorzone za satysfakcjonującą kwotę.

Doprowadzenie do rozejścia się wspólników poprzez przejęcie przez wspólnika mniejszościowego części spółek z grupy kapitałowej

 • nasz Klient został pozbawiony jakiejkolwiek kontroli nad spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej,
 • pomimo prób uregulowania relacji między wspólnikami, dalsze wspólne prowadzenie biznesu okazało się niemożliwe,
 • w wyniku zrealizowanych działań, wspólnicy zdecydowali się na „podział” firm, w ten sposób, że część spółek pozostała przy wspólnikach większościowych, a część przy naszym Kliencie.

Skuteczne zaskarżenie uchwały o dopłatach oraz doprowadzenie do wystąpienia i spłaty wspólnika mniejszościowego

 • nasz Klient uczestniczył jako wspólnik mniejszościowy w spółce z o.o., w której drugim wspólnikiem był duży międzynarodowy koncern,
 • koncern prowadził działania zmierzające do pozbycia się jak najniższym kosztem naszego Klienta ze spółki z o.o. m.in. poprzez podjęcie uchwały nakładającej na wspólników obowiązek wniesienia wysokich dopłat do spółki,
 • w związku ze skutecznym zaskarżeniem uchwały o dopłatach poprzedzonym uzyskaniem zabezpieczenia dla naszego Klienta oraz dalszymi działaniami w sprawie, koncern zdecydował się odkupić udziały naszego Klienta za satysfakcjonującą kwotę.

Przeciwdziałanie wykonaniu umowy opcji i przejęciu udziałów naszego Klienta

 • duża międzynarodowa korporacja zamierzała wykupić udziały naszego Klienta korzystając z umowy opcji niezgodnie z zawartym porozumieniem regulującym zasady użycia opcji,
 • wskutek szeregu złożonych działań prawnych próba wrogiego przejęcia udziałów naszego Klienta okazała się nieskuteczna.

Przygotowanie pakietu dokumentów korporacyjnych kompleksowo zabezpieczających wspólników mniejszościowych

 • nasz Klient planował nabycie mniejszościowego pakietu udziałów w spółce z o.o., jego celem było zagwarantowanie sobie szeregu uprawnień w ramach spółki,
 • w toku przeprowadzonych negocjacji, nasz Klient uzyskał m.in. prawo do corocznej wypłaty ze spółki dywidendy oraz prawo do powoływania jednego członka zarządu spółki.

Przygotowanie rozwiązań regulujących zasady rozejścia się wspólników na wypadek wystąpienia konfliktu i powstania pata decyzyjnego w ramach spółki

 • wspólnicy planowali wspólne prowadzenie inwestycji polegającej na budowie biurowca i jego późniejszej sprzedaży, przy czym nasz Klient miał wnieść do spółki środki pieniężne, a drugi wspólnik posiadał niezbędny know-how,
 • naszemu Klientowi zależało na zabezpieczeniu możliwości wycofania się przez niego ze spółki w sytuacji wystąpienia w spółce konfliktu lub pata decyzyjnego,
 • zaproponowane przez nas postanowienia zagwarantowały naszemu Klientowi możliwość wycofania się ze spółki, przy jednoczesnym zwrocie zainwestowanych środków.