Przed zawiązaniem spółki warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie dobrej umowy, kompleksowo regulującej najistotniejsze sprawy spółki. Oczywiście, początki działalności z nowymi wspólnikami zazwyczaj przebiegają pomyślnie. Niekiedy jednak, wraz z coraz rozwojem spółki, a co za tym idzie – większymi pieniędzmi, władzą oraz odpowiedzialnością – między wspólnikami może dojść do konfliktu.

Jakie kroki podjąć, aby nie doszło do sporu?

Przede wszystkimi należy ustalić podstawowe kwestie dotyczące powstania
i funkcjonowania spółki:

1. Przemyśl kto będzie wspólnikiem i czy jest to kandydat, który daje perspektywę
zgodnej współpracy – jest to istotne z punktu widzenia przyszłych postanowień umowy
spółki oraz ustaleń pozaumownych.

2. Określ istotne elementy w umowie spółki – już na etapie tworzenia umowy spółki
wspólnicy powinni ustalić nie tylko podstawowe elementy (niezbędne do powstania
spółki), ale także pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek ewentualnego sporu
wspólników. Do takich kwestii należą m.in.:
– zasady reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki,
– sposób podejmowania decyzji/uchwał w spółce,
– zasady udziału wspólników w zyskach i stratach spółki,
– zasady występowania dotychczasowych wspólników ze spółki oraz przystępowania
nowych osób,
– przyznanie wspólnikom mniejszościowym szerszych uprawnień kontrolnych,
– wskazanie, czy spadkobiercy zmarłego wspólnika będą mogli wstąpić w jego
miejsce.

3. Skorzystaj z dodatkowych porozumień – umowę spółki składana się do jawnego
rejestru KRS. Kwestie, które wymagają zachowania poufności warto zatem uregulować
w odrębnych dodatkowych dokumentach takich jak porozumienia, polityki
inwestycyjne czy dywidendowe, których nie trzeba będzie składać do rejestru
przedsiębiorców.

Jak zażegnać już powstały konflikt?

Kiedy widać pierwsze symptomy konfliktu lub jeśli do otwartego sporu między
wspólnikami już doszło, należy działać spokojnie, racjonalnie i z dużą dozą dystansu, aby
nie popełnić niepotrzebnych błędów. Poniżej przedstawiamy kroki, które pozwolą znaleźć jak
najlepsze wyjście z kryzysowej sytuacji:

1. Przeanalizuj dokumenty spółki
Zapoznaj się z całą dokumentacją spółki – przede wszystkim umową spółki, udzielonymi
pełnomocnictwami, porozumieniami, umowami zawartymi z podmiotami zewnętrznymi i
podjętymi uchwałami.

2. Sprecyzuj jakie masz prawa i obowiązki
Zwróć uwagę na zasady reprezentacji i prowadzenia spraw w spółce oraz sposób
podejmowania uchwał. Sprawdź też, czy masz kompetencje do powoływania lub
odwoływania reprezentantów spółki, a także jakie obowiązki wynikają z posiadanych
przez Ciebie udziałów.

3. Zastanów się co chcesz osiągnąć
Bez przeanalizowania różnych wariantów zakończenia sporu i wyboru tego konkretnego,
nie sformułujesz odpowiednich argumentów i nie zbudujesz strategii, która pozwoli Ci
wybrać najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

4. Nie zwlekaj z wyborem odpowiedniego prawnika od sporów
Skorzystaj z pomocy specjalistów w dziedzinie sporów korporacyjnych, którzy doradzą
Ci jakie działania należy podjąć, aby zakończyć konflikt w spółce.

5. Rozważ poinformowanie kontrahentów i pracowników
Musisz przygotować się na to, że skłócony z Tobą wspólnik, posunie się do szerzenia
tzw. czarnego PR-u. Warto zatem wcześniej uprzedzić pracowników i kontrahentów
o sporze toczącym się między Wami.

6. Rzeczowa rozmowa często przynosi rezultat
Pamiętaj, że bez podejmowania negocjacji, spór nie zostanie zakończony. Spróbuj
uświadomić drugiej stronie ile może stracić kontynuując spór.

Więcej na ten temat znajdziesz również w innym naszym artykule Konflikt między współwłaścicielami w spółce – zapobiegaj i zabezpiecz swoją przyszłość! opublikowanym na portalu Doradzamy.to

W ramach sporu wspólników może dojść do naruszenia dóbr osobistych skonfliktowanych udziałowców. Warto mieć świadomość, że może to nastąpić nie tylko w sytuacji, gdy wspólnikami są osoby fizyczne. Więcej o tym możesz przeczytać w artykule Prawo do renomy podmiotów innych niż ludzie.

Tomasz Rutkowski
Karolina Matkowska