Czasem jedyną szansą na zakończenie sporu wspólników jest wyjście wspólnika mniejszościowego ze spółki. Pierwszym krokiem negocjacyjnym jest wycena spółki i udziałów przysługujących takiemu wspólnikowi. Dopiero na tej podstawie można ustalać strategię działań prowadzących do wyjścia ze spółki.

Ustalenie metody wyceny

Wycena wartości spółki pozwala sprawdzić ile warte są udziały (akcje, ogół praw i obowiązków) wspólnika, który zamierza wystąpić ze spółki. Przyjmuje się w dużym uproszczeniu, że wycena wartości spółki może być dokonana metodą majątkową (polegającą na oszacowaniu wartości majątku spółki), dochodową (polegającą na ustaleniu wartości dochodowej, rozumianej jako sumy dochodów, jakie można uzyskać z uczestnictwa w spółce w danym czasie) lub porównawczą (polegającą na porównaniu wycenianego przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności). W zależności od indywidualnej sytuacji spółki przyjęcie jednej ze wskazanych metod będzie dla występującego wspólnika mniejszościowego najkorzystniejsze.

wycena spółki– podstawa do ustalenia strategii w sporze ze wspólnikiem

Propozycja sprzedaży wspólnikom większościowym

Mając wiedzę na temat wartości swoich udziałów wspólnik mniejszościowy może podjąć kolejne kroki zmierzające do sprzedaży udziałów. Przede wszystkim na podstawie wyceny udziałowiec może ocenić, czy spółka lub pozostali wspólnicy będą w stanie wykupić w danym czasie jego udziały. Wiedza na temat wartości posiadanych udziałów pozwala także na dokonanie oceny, jakie są intencje pozostałych wspólników oraz czy składane przez nich oferty nabycia udziałów są racjonalne, czy też krzywdzące dla udziałowca mniejszościowego.

Poszukiwanie zewnętrznego inwestora

W przypadku, w którym nie ma możliwości sprzedaży udziałów na rzecz pozostałych wspólników, wyjściem może okazać się poszukanie inwestora zewnętrznego. Zewnętrzni inwestorzy przeważnie chcą zapewnić sobie całkowitą kontrolę nad funkcjonowaniem nabywanej spółki, dlatego przedmiotem transakcji najczęściej są wszystkie udziały w spółce. Wycena wartości spółki pozwala w takiej sytuacji ustalić, jakiej propozycji ceny wspólnik mniejszościowy powinien oczekiwać od podmiotu trzeciego, tak aby była ona nie tylko akceptowalna do tego podmiotu, ale jednocześnie satysfakcjonująca dla pozostałych wspólników.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Jak wycenić firmę? – oblicz wartość swojego biznesu! opublikowanym na portalu Doradzamy.to.

Jak przygotować się do sporu między wspólnikami? Obejrzyj  nasz film instruktażowy!

Tomasz Rutkowski
Michał Walczak